Hannsche van’t Ennert Johanna Overdick

Hannche van't Ennert Tösche Brock on Feld 1960 mail

Min Brock

An’t Brock, do bön ech i’eje, Do föihl ech mech te Hus;
Dat hat mech döcks jeholpe Van minn Jedanke krus
En Hert voll Nu’et on Onrouh Drug ech de Dür erut,

On wenn ech wi’er noh Hus ko’em, Wor all den Orschel drut.
On wor ech en dinn Nöerde, Dou häs ne’it vüel jeseit,
Mar op min Hert janz höerschkes En köihle Hank jeleit.

On wat su’e schwor mech tönkde, Dat wor op i’emol le’it;
Dou, Brock, hatts mech jeholpe On wu’eß et selwer ne’it.

Su’e lang dinn Böim noch rusche Om Waterjraav on We’ih,
On Vüejel käehlop senge Su’e onjestürt on fre’i,

Su’e lang dinn Büesch en’t Fröihjohr Voll jäele Mimkes stöhnt,
Hat Kri’ewel noch en Plätzke Wo Rouh on Friede wohnt.

Quelle: Hannche van‘t Ennert vertällt

Buch 1985  Zusammengestellt vom Kreis 23